De Organisatie Veranderaars

Thema: Agile

Alles wat je erover moet weten

Agile, het woord komt zo ongeveer in iedere IT-vacature voor. Ook zie je het woord op LinkedIn steeds vaker voorbij komen, maar wat is het nu eigenlijk en waarom wordt het zo belangrijk gevonden. Op deze pagina krijg je de antwoorden!

Een mindset

Agile is een mindset, niet iets dat je 'doet'

Rond het woord Agile bestaan veel verschillende opvattingen. Sommigen zweren erbij terwijl anderen er afgunstig op doen. Dit verschil komt vaak door een verschil in opvatting. Zij die erbij zweren hebben het vooral over een mindset, een manier van denken, terwijl de anderen vooral ervaring opgedaan hebben met de ‘manier van werken’. Bij die tweede groep zie je vaak de afgunst ontstaan omdat Agile voor hen niet gewerkt heeft.

En om heel eerlijk te zijn: Dat is logisch. Wanneer je de acties en frameworks van Agile werken implementeert, doe je niets anders dan hetzelfde op een andere manier. Sterker nog, je doet de dingen op een manier die niet past bij de manier van denken. Dit zorgt voor wrijving en uiteindelijk dat Agile de schuld krijgt.

De afbeelding hieronder laat duidelijk dat verschil zien. Het verschil tussen Agile doen en Agile zijn. Het woord Agile is overigens enorm gehyped, maar in feite is de betekenis niet anders dan wendbaar. Dan begrijp je misschien ook meteen dat wendbaar doen als je dat niet bent niet zo lekker gaat. Als je niet wendbaar genoeg bent, maar toch een spagaat probeert te doen dan doet dat op z’n minst zeer. Wendbaar doen in een organisatie zonder het ook echt te zijn, is niet anders: dat doet zeer!

Een helder begrip

Wat is de betekenis van Agile?

Agile betekent, letterlijk vertaald, wendbaarheidlenigheid of behendigheid. Bij Agile staat dus flexibiliteit centraal. Organisaties die projecten uitvoeren volgens de Agile mindset zijn zich bewust van veranderende omstandigheden en weten hier snel en slim op in te spelen.

Vaak wordt de term ‘Agile werken‘ gebruikt. Wij zijn daar minder voorstander van omdat het idee kan ontstaan dat Agile iets is wat je kunt doen. Kunt uitvoeren. In werkelijkheid ontstaan de acties die je uitvoert bij Agile juist doordat je op een bepaalde manier denkt.

Wanneer je ervan overtuigd bent dat de inhoud van een project al gedurende het project zal veranderen, zul je niet snel een dik projectplan schrijven. Je zult een andere manier bedenken om vast te leggen wat er gedaan moet worden. Dit is waarom je regelmatig plaknotities op de muur tegenkomt bij bedrijven die volgens de Agile mindset werken.

Wat is dat eigenlijk,

Agile en Scrum werken?

Deze 2 termen worden regelmatig door elkaar gebruikt. Ook komt de samenvoeging Agile-Scrum regelmatig voorbij. Dit geeft nog wel eens verwarring omdat het echt 2 verschillende dingen zijn. Hiernaast kun je lezen wat werken volgens Agile en werken met Scrum eigenlijk is.

Agile

Werken volgens Agile

Zoals je eerder hebt gelezen betekent agile eigenlijk niet meer of minder dan wendbaarheid. Wanneer een bedrijf of organisatie besluit volgens agile te werken betekent dit dat ze op zoek gaan naar manieren om wendbaar te werken. Hiervoor zijn verschillende manieren ontwikkeld waarover op deze pagina meer te vinden is.

Scrum

Werken met Scrum

Scrum is een van de manieren om agile te werken. Scrum is niet hetzelfde als agile. Sterker nog: Scrum zelf is eigenlijk helemaal niet agile! Het is een raamwerk dat heel precies het proces uitlegt. Door deze stappen vast te leggen ontstaat er duidelijkheid. Zoveel duidelijkheid dat er ruimte ontstaat om het echte werk wendbaar uit te voeren.

De verschillen

Wat is het verschil tussen Scrum en Agile?

Agile is een gedachtegoed dat gebaseerd is op een iteratieve en incrementele aanpak om producten of diensten te ontwikkelen die waarde toevoegen voor de klant. Agile staat voor wendbaarheid en flexibiliteit om snel te kunnen reageren op veranderingen in de markt, de wensen van de klant of de technologie. Er zijn verschillende methodieken die onderdeel uitmaken van de Agile-familie, zoals RUP, XP, Kanban en Scrum.

Scrum is een framework dat een van de implementaties van de Agile methodiek is. Scrum wordt veel gebruikt voor softwareontwikkeling, maar kan ook toegepast worden voor andere soorten producten of diensten. Scrum werkt met zelf organiserende, multidisciplinaire teams die in korte periodes van een tot vier weken, genaamd sprints, een (deel)product opleveren dat getest en geëvalueerd kan worden door de klant.

Het grootste verschil tussen Agile en Scrum is dus dat Agile een mindset is en Scrum een framework. Agile beschrijft de principes en waarden die nodig zijn om wendbaar te werken, terwijl Scrum de regels en praktijken biedt om die principes en waarden toe te passen in een project. Agile is dus breder en algemener dan Scrum.

Je kunt meer over Scrum lezen op onze thema pagina’s over Scrum.

Agile teams

Hoe werkt een Agile team?

Een Agile team is een groep mensen die samenwerken aan een project volgens de principes en waarden van het Agile Manifesto. Het Agile Manifesto stelt dat klanttevredenheid, samenwerking, flexibiliteit en continue verbetering belangrijker zijn dan het volgen van een vast plan.

De opbouw van een team

Een Agile team bestaat meestal uit een product owner, een scrum master en een aantal ontwikkelaars. De Product Owner is verantwoordelijk voor het definiëren van de visie, de doelen en de prioriteiten van het project. De scrum master is verantwoordelijk voor het faciliteren van de communicatie, de coördinatie en de samenwerking binnen het team en met de stakeholders. De ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het leveren van werkende software die voldoet aan de eisen en verwachtingen van de klant.

Een Agile team werkt in korte iteraties, meestal van twee tot vier weken, die sprints worden genoemd. Aan het begin van elke sprint houdt het team een planningsbijeenkomst, waarin ze bepalen welke taken ze gaan uitvoeren om een deel van het product op te leveren. Deze taken worden vastgelegd in een backlog, die regelmatig wordt bijgewerkt en geprioriteerd. Tijdens de sprint houdt het team dagelijks een korte stand-up meeting, waarin ze elkaar informeren over hun voortgang, problemen en plannen. Aan het einde van de sprint houdt het team een review meeting, waarin ze het opgeleverde product demonstreren aan de klant en feedback verzamelen. Ook houdt het team een retrospectieve meeting, waarin ze reflecteren op hun werkwijze en verbeterpunten identificeren.

Een Agile team streeft ernaar om voortdurend te leren, zich aan te passen en te verbeteren. Het team staat open voor veranderingen in de eisen, de omstandigheden en de technologie. Het team werkt nauw samen met de klant om diens behoeften en wensen te begrijpen en te vervullen. Het team werkt ook nauw samen om kennis te delen, problemen op te lossen en elkaar te ondersteunen.

Wat is het doel van Agile werken?

Het doel van Agile werken is om waarde te creëren voor de klant en de organisatie door middel van werkende producten of diensten die voldoen aan de eisen en verwachtingen. Agile werken stelt het team in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de markt, de klantvraag of de technologie. Agile werken bevordert ook de samenwerking, de transparantie en de feedback binnen het team en met de stakeholders. Agile werken stimuleert ook de innovatie, de creativiteit en de kwaliteit van het product en het proces. Agile werken draagt bij aan de motivatie, het vertrouwen en het plezier van het team.

Welke Agile methodieken zijn er?

De 4 meest gebruikte Agile methoden

Scrum

Scrum is een Agile methode die bestaat uit het werken in korte iteraties met vaste rollen, ceremonies en artefacten om een werkend product op te leveren dat voldoet aan de klantwensen.

Kanban

Kanban is een Agile methode die bestaat uit het visualiseren van de workflow, het beperken van de hoeveelheid werk in elke fase en het optimaliseren van de doorlooptijd en de kwaliteit.

Extreme Programming
Extreme programming is een Agile methode die bestaat uit het toepassen van een reeks technische en sociale praktijken om de kwaliteit en de productiviteit van softwareontwikkeling te verhogen.
Dynamic Systems Development Method

DSDM is een Agile methode die IT-systemen ontwikkelt in timeboxes met variabele specificaties en gericht op business voordelen.

Wat is een ander woord voor Agile?

Het gedachtegoed achter Agile kan op verschillende manieren worden beschreven. Daarom zijn er ook verschillende antwoorden op deze vraag gegeven worden. 4 belangrijk woorden die de kern van Agile benadrukken zijn:

Lenig
 
Dit woord benadrukt het vermogen om snel en soepel te bewegen en te reageren op veranderingen.
Wendbaar
Wendbaar benadrukt het vermogen om zich aan te passen en aan verschillende situaties en omstandigheden.
Flexibel

Dit woord legt de nadruk op het vermogen om je te vormen naar de wensen en behoeften van de klant en de markt.

Adaptief

Het vermogen om te leren van feedback en ervaringen, en om jezelf te verbeteren wordt door het woord adaptief benadrukt.

De restultaten

Wat levert agile werken op?

Verhoogde Klanttevredenheid

Door regelmatig werkende oplossingen op te leveren die aansluit bij de wensen en behoeften van de klant, wordt de klant betrokken bij het ontwikkelproces en kan hij of zij feedback geven en veranderingen aanvragen. Dit leidt tot een hogere kwaliteit en een betere afstemming van het product op de business doelen.

Tijds- en kostenbesparing

Door in korte iteraties te werken en alleen de meest waardevolle functionaliteiten te realiseren, wordt verspilling van tijd en resources voorkomen. Ook worden risico’s en fouten sneller gedetecteerd en opgelost, waardoor er minder werk opnieuw gedaan hoeft te worden. Dit leidt tot een snellere oplevering en een lager budget.

Innovatie en creativiteit

Door samen te werken in multidisciplinaire teams en gebruik te maken van verschillende technieken en tools, wordt de creativiteit en de innovatiekracht van de teamleden gestimuleerd. Ook worden nieuwe ideeën en oplossingen sneller getest en gevalideerd, waardoor er meer ruimte is voor experimenten en verbeteringen.

Motivatie en plezier

Door zelfsturend te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen werk, wordt de motivatie en het vertrouwen van de teamleden vergroot. Ook wordt de communicatie en de samenwerking binnen het team en met de stakeholders verbeterd, waardoor er meer plezier en betrokkenheid ontstaat.

Welke rollen zijn er in een Agile team?

De mindset Agile schrijft zelf geen rollen voor. Het beschrijft alleen de waardes en principes om samen te werken. Toch kan er een zinnig antwoord over rollen gegeven worden. Er zijn verschillende methoden die opgebouwd zijn rond het Agile gedachtegoed. Deze methoden kennen wel weer verschillende rollen. De meest voorkomende zijn:

Product Owner

De persoon die de visie, de doelen en de prioriteiten van het product bepaalt en de wensen en behoeften van de klant vertegenwoordigt. De product owner beheert de product backlog, waarin de vereisten en functionaliteiten van het product worden beschreven. De product owner heeft de autoriteit om belangrijke beslissingen te nemen en is verantwoordelijk voor het zorgen dat het team werkt aan de juiste items. Het is nuttig voor de product owner om effectief te kunnen communiceren met de stakeholders, zowel intern als extern. De product owner moet kunnen begrijpen wat de klanten willen en aanpassingen kunnen maken indien nodig. Hij of zij kan fungeren als een schakel tussen de technische en de zakelijke teams, en kan inzichten bieden aan de marketing- en verkoopteams over het product indien nodig.

Developer

De persoon die het werk doet om het product te bouwen, zoals programmeren, testen en debuggen. De developer maakt deel uit van een multidisciplinair team dat bestaat uit mensen met verschillende vaardigheden en expertise. De developer is verantwoordelijk voor het leveren van werkende product dat voldoet aan de kwaliteitscriteria en de verwachtingen van de klant. De developer werkt nauw samen met de andere teamleden en met de product owner om feedback te geven en te ontvangen, problemen op te lossen en verbeteringen voor te stellen. Hoewel we hier praten over ‘developer’ kan dit veel breder gezien worden dan software ontwikkeling. In feite wordt iedereen in het team ‘developer’ genoemd, ongeacht de werkzaamheden die hij of zij uitvoert.

Scrum Master

De persoon die het Scrum proces faciliteert, coacht en ondersteunt, en zorgt voor een goede samenwerking, communicatie en feedback binnen het team en met de stakeholders. Deze rol is specifiek voor Scrum teams. De scrum master organiseert en leidt de Scrum ceremonies, zoals de daily stand-up, de sprint planning, de sprint review en de sprint retrospective. De scrum master helpt het team om zich te houden aan de Scrum principes en waarden, en om eventuele obstakels of afleidingen weg te nemen die de productiviteit of het welzijn van het team kunnen belemmeren. De scrum master fungeert als een dienend leider voor het team, die hen helpt om zelfsturend en zelforganiserend te worden.

Team Leader

De persoon die het Kanban proces faciliteert, coacht en ondersteunt, en zorgt voor een goede samenwerking, communicatie en feedback binnen het team en met de stakeholders. Deze rol is specifiek voor Kanban teams. De team leader helpt het team om hun workflow te visualiseren op een Kanban bord, waarin de verschillende stadia van het werk worden weergegeven. De team leader helpt ook het team om hun werkvoorraad te beperken in elke fase, om overbelasting of verspilling te voorkomen. De team leader helpt ook het team om hun doorlooptijd en kwaliteit te optimaliseren door middel van metingen, analyse en verbeter acties.

Een wendbare structuur

Hoe ziet een agile organisatie eruit

Een Agile organisatie is een organisatie die de Agile principes en waarden toepast op alle niveaus en domeinen van de organisatie, niet alleen op de software ontwikkelteams. Een Agile organisatie streeft ernaar om klantgericht, flexibel, innovatief en lerend te zijn. Een Agile organisatie organiseert zich rond waardestromen, die bestaan uit multidisciplinaire teams die samenwerken om waarde te leveren aan de klant. Een Agile organisatie stimuleert een cultuur van samenwerking, transparantie, feedback en continue verbetering.

Er zijn verschillende frameworks die kunnen helpen om Agile te schalen naar meerdere teams of naar de hele organisatie. Enkele van de bekendste frameworks worden hiernaast benoemd.

SAFe (Scaled Agile Framework)

Safe is een framework dat zich richt op het afstemmen van de strategie, de uitvoering en het besturen van meerdere Agile teams die samenwerken aan complexe en grote systemen. SAFe bestaat uit vier configuraties: Essential SAFe, Large Solution SAFe, Portfolio SAFe en Full SAFe, die elk een ander niveau van schaalbaarheid bieden. SAFe is gebaseerd op negen principes:

 1. Neem een economisch perspectief aan;
 2. Pas systeemdenken toe;
 3. Neem variabiliteit aan en behoud opties;
 4. Bouw incrementeel op met snelle integratie en leren;
 5. Baseer mijlpalen op objectieve evaluatie van werkende systemen;
 6. Visualiseer en beperk werk in uitvoering, verminder batch-groottes en beheer wachtrij lengtes;
 7. Pas cadans toe, synchroniseer met cross-domeinplanning;
 8. Ontgrendel de intrinsieke motivatie van kenniswerkers;
 9. Decentraliseer besluitvorming.
LeSS (Large-Scale Scrum)

LeSS is een framework dat zich richt op het vereenvoudigen en minimaliseren van de overhead en de coördinatie van meerdere Scrum teams die samenwerken aan één product. LeSS bestaat uit twee varianten: LeSS, voor 2-8 teams, en LeSS Huge, voor meer dan 8 teams. LeSS is gebaseerd op tien principes:

 1. Groot geheel denken;
 2. Lean denken;
 3. Systemen optimaliseren;
 4. Klantgerichtheid;
 5. Empirisme;
 6. Transparantie;
 7. Continu verbeteren naar perfectie;
 8. Definieer regels als richtlijnen;
 9. Zelforganisatie;
 10. Systemen en mensen modelleren.
Nexus

Nexus is een framework dat zich richt op het integreren en testen van het werk van meerdere Scrum teams die samenwerken aan één product. Nexus bestaat uit drie tot negen Scrum teams plus een Nexus Integration Team dat verantwoordelijk is voor het coördineren, coachen en superviseren van de integratieactiviteiten. Nexus is gebaseerd op vijf principes:

 1. Transparantie verhogen;
 2. Feedbacklussen verkorten;
 3. Stagnatie minimaliseren;
 4. Integratie continu ondersteunen;
 5. Teamwerk bevorderen.

Agile werken iets voor jullie?

Wil je meer weten over Agile werken in jullie organisatie? Vul dan het formulier hieronder in, we nemen binnen 48 uur contact met je op!